Kategorier
Arrangement Klubbdrift

Retningslinjer for arrangementer i Tromsø kommunes idrettsanlegg under Covid-19

Det er nå utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av arrangementer i Tromsø kommunes idrettsanlegg under Covid-19, disse ligger nedenfor. Vi ber alle gå grundig igjennom retningslinjene

Kategorier
Klubbdrift Sport

Oppdatert: Tromsø kommunes retningslinjer for bruk av idrettshaller

Etter innspill fra idrettslagene er det nå gjort oppdateringer i retningslinjene. Vi ber alle sette seg nøye inn i disse.

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt Sport

Covid-19 retningslinjer for bruk av idrettshaller og gymsaler høsten 2020

Det er utarbeidet Covid-19 retningslinjer for bruk av kommunens idrettshaller og gymsaler. Det vil si at sesongtreninger kan starte førstkommende mandag 24.08.2020.

Kategorier
Sport

Retningslinjer for ordinær trening og konkurranse for spillere opp til og med 19 år

Dette dokumentet inneholder retningslinjer for ordinær trening og konkurranse for spillere opp til og med 19 år som ikke omfattes av toppidretten, heretter kalt barne- og ungdomshåndballen.

Disse retningslinjene er laget med basis i arbeidet NFF har lagt ned i sine ulike protokoller.

Link til dokumentet:  https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/#_Toc48117498

Kategorier
Sport

Informasjon om 3. og 4. divisjon Menn SR og Kvinner SR i NordNorge-Serien

Det vises til artikkel publisert på handball.no

https://www.handball.no/nyheter/2020/08/info-om-kamptilbudet-kommende-sesong/

«Det blir utsatt seriestart i seniorklassen, det vil si 3. divisjon og lavere. I første omgang utsettes alle kamper som er berammet i september for 3. divisjon. Kamper til og med 11. oktober utsettes i første omgang for 4. divisjon og lavere.»

Dette betyr at det ikke vil bli spilt seriekamper i regionale seniorklasser i september.

Administrasjonen i Norges Håndballforbund er derfor nå i gang med å omberamme kamper i følgende periode:

3. divisjon – til og med 30. september

4. divisjon – til og med 11. oktober

5. divisjon – til og med 11. oktober

Administrasjonen i Norges Håndballforbund vil da forsøke å hensynta allerede berammede kamper for aktuelle lag samt aktuelle antilag, datosperrer, innmeldte ønsker, hjemme/borte-kamper, Halltilgjengelighet etc.

Hvis nytt tidspunkt for de aktuelle kampene ikke passer, omberammes disse med samme prosedyre som tidligere, lagenes kontaktpersoner blir enige om nytt tidspunkt før elektronisk omberamming i Turneringsadmin benyttes.

NB: NHF ber om at alle involverte i håndballen leser følgende retningslinjer:

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

Kategorier
Sport

Info om kamptilbudet kommende sesong

De rådende retningslinjer gitt av myndighetene og status på smittesituasjonen medfører følgende endringer i nasjonalt og regionalt kamptilbud i forbindelse med seriestart høsten 2020 – og det presiseres at det kan komme behov for ytterligere endringer dersom situasjonen tilsier det:

Bringserien og LERØYserien:

**Kvalifisering spilles over en runde og utsettes til dato for første ordinære serierunde i november.

**Puljeoppsett og spillemodell for kvalifiseringen publiseres senest første uken i oktober.

**Seriespillet arrangeres i januar – april på oppsatte datoer, dersom det åpnes for kamper på tvers av regionsgrenser.

**Gjennomføring av fellesrunden vurderes ut fra gjeldende situasjon og kan erstattes av ordinære runder rundt i klubbene.

**Det utredes ny dato for sluttspillet i mai 2021.

Regionalt:

Regionalt seriespill i aldersbestemte klasser starter opp som planlagt for alle spillere til og med 19 år. Det blir utsatt seriestart i seniorklassen, det vil si 3. divisjon og lavere. I første omgang utsettes alle kamper som er berammet i september for 3. divisjon. Kamper til og med 11. oktober utsettes i første omgang for 4. divisjon og lavere. Regionene kommer tilbake til plassering av utsatte kamper, eventuelt behov for endrede spillemodeller.

De regionale juniorseriene vil starte opp som planlagt, slik at lag uten spillere som har fylt 20 år kan komme i gang med kampaktivitet. Lag som har behov for utsettelse av kamper med bakgrunn av at spillere som har fylt 20 år ikke er kommet i gang med trening og kamp ennå, må kontakte egen region.

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt

Bor det en trener i deg?

Vi søker etter flere motiverte og engasjerte trenere

Bravo HK er en klubb med nærmere 350 medlemmer. Vi søker nå etter enda flere motiverte og engasjerte trenere som vil følge vår sportsplan og være med på laget. Vi har spillere fra 2 år og helt opp til senior. Vi tilbyr allidrett og håndballaktivitet.

Visjonen til NHF er «Håndball for alle». Håndball skal utøves gjennom de felles verdiene som er gjeldende for all norsk håndball, både på og utenfor banen:

#FairPlay #Respekt #Begeistring #Innsatsvilje

Er du en person som identifiserer deg med håndballens visjon og verdigrunnlag? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Vi tilbyr kurs og utdanning til alle våre trenere.

Ved interesse kontakt sportslig leder Roar Klo (tlf. 970 43 521) eller send e-post til bravo@bravohk.no. 

Kategorier
Klubbnytt Medlemskap

Visste du at vi har fjernet egenandelene på alle borteturene?

Idretten er en viktig arena for veldig mange barn og unge. Det er en viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så vel som en arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd. Alle bør få oppleve idrettsglede. Vi er derfor svært oppmerksomme på hvordan økonomi og kultur kan ekskludere. Vi vil at alle barn og unge som ønsker å delta i organisert idrett får muligheten til det.

Her kan du bli medlem

Kategorier
Klubbnytt Organisasjon Sport

Informasjon om Koronaviruset

OPPDATERT 13. mars 13:14

Fra og med 12. mars 2020 er all håndballaktivitet innstilt. Seriespillet er avsluttet. Alle treninger er stoppet med umiddelbar virkning.

Frist for å avholde årsmøter utsettes til 15. juni

Forebygg smitte!

Vi ber alle i håndballen om å være svært nøye med håndhygiene og andre grep for å redusere smittefaren. Les mer her!

Folkehelseinstituttet skisserer flere forholdsregler for å forebygge smitte:

  • Personer som er syke bør unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Man bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.
  • Når du hoster eller nyser bør dette gjøres i et papirlommetørklé, som deretter kastes etter bruk. Vask så hendene. Dersom du ikke har slikt lommetørklé, bør du hoste eller nyse i albukroken.
  • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig.
  • Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Dersom du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset, bør du ta kontakt med din egen fastlege på telefon for råd og avtale om undersøkelse. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117.
  • Følg med på Folkehelseinstituttet og Norges Håndballforbund sine nettsider for oppdatert informasjon.

Lenker:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-koronainfo/

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt

Retningslinjer alkohol, røyk og snus

Klubben presiserer idrettens holdning til alkohol, røyk og snus og ber alle med tilknytning til klubben respektere og etterleve disse.

Idrettens holdning til alkohol – Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-4 i)

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-4 i)

5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk.

Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.

Retningslinjer Alkohol

Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus

Vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 27 – 2007-2011 (Sak 283)

1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.

2. Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.

3. Tribunekulturen skal være røykfri.

4. Utøvere, trenere, ledere og foreldre skalhttp://www.bravohk.no/klubbhandbok/retningsliner-royk-og-snus/ informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på prestasjonsevne og helse.

5. Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i idrettslig sammenheng.

Retningslinjer røyk og snus