Kategorier
Klubbdrift Sport

Oppdatert: Tromsø kommunes retningslinjer for bruk av idrettshaller

Etter innspill fra idrettslagene er det nå gjort oppdateringer i retningslinjene. Vi ber alle sette seg nøye inn i disse.

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt Sport

Covid-19 retningslinjer for bruk av idrettshaller og gymsaler høsten 2020

Det er utarbeidet Covid-19 retningslinjer for bruk av kommunens idrettshaller og gymsaler. Det vil si at sesongtreninger kan starte førstkommende mandag 24.08.2020.

Kategorier
Sport

Retningslinjer for ordinær trening og konkurranse for spillere opp til og med 19 år

Dette dokumentet inneholder retningslinjer for ordinær trening og konkurranse for spillere opp til og med 19 år som ikke omfattes av toppidretten, heretter kalt barne- og ungdomshåndballen.

Disse retningslinjene er laget med basis i arbeidet NFF har lagt ned i sine ulike protokoller.

Link til dokumentet:  https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/#_Toc48117498

Kategorier
Sport

Informasjon om 3. og 4. divisjon Menn SR og Kvinner SR i NordNorge-Serien

Det vises til artikkel publisert på handball.no

https://www.handball.no/nyheter/2020/08/info-om-kamptilbudet-kommende-sesong/

«Det blir utsatt seriestart i seniorklassen, det vil si 3. divisjon og lavere. I første omgang utsettes alle kamper som er berammet i september for 3. divisjon. Kamper til og med 11. oktober utsettes i første omgang for 4. divisjon og lavere.»

Dette betyr at det ikke vil bli spilt seriekamper i regionale seniorklasser i september.

Administrasjonen i Norges Håndballforbund er derfor nå i gang med å omberamme kamper i følgende periode:

3. divisjon – til og med 30. september

4. divisjon – til og med 11. oktober

5. divisjon – til og med 11. oktober

Administrasjonen i Norges Håndballforbund vil da forsøke å hensynta allerede berammede kamper for aktuelle lag samt aktuelle antilag, datosperrer, innmeldte ønsker, hjemme/borte-kamper, Halltilgjengelighet etc.

Hvis nytt tidspunkt for de aktuelle kampene ikke passer, omberammes disse med samme prosedyre som tidligere, lagenes kontaktpersoner blir enige om nytt tidspunkt før elektronisk omberamming i Turneringsadmin benyttes.

NB: NHF ber om at alle involverte i håndballen leser følgende retningslinjer:

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

Kategorier
Sport

Info om kamptilbudet kommende sesong

De rådende retningslinjer gitt av myndighetene og status på smittesituasjonen medfører følgende endringer i nasjonalt og regionalt kamptilbud i forbindelse med seriestart høsten 2020 – og det presiseres at det kan komme behov for ytterligere endringer dersom situasjonen tilsier det:

Bringserien og LERØYserien:

**Kvalifisering spilles over en runde og utsettes til dato for første ordinære serierunde i november.

**Puljeoppsett og spillemodell for kvalifiseringen publiseres senest første uken i oktober.

**Seriespillet arrangeres i januar – april på oppsatte datoer, dersom det åpnes for kamper på tvers av regionsgrenser.

**Gjennomføring av fellesrunden vurderes ut fra gjeldende situasjon og kan erstattes av ordinære runder rundt i klubbene.

**Det utredes ny dato for sluttspillet i mai 2021.

Regionalt:

Regionalt seriespill i aldersbestemte klasser starter opp som planlagt for alle spillere til og med 19 år. Det blir utsatt seriestart i seniorklassen, det vil si 3. divisjon og lavere. I første omgang utsettes alle kamper som er berammet i september for 3. divisjon. Kamper til og med 11. oktober utsettes i første omgang for 4. divisjon og lavere. Regionene kommer tilbake til plassering av utsatte kamper, eventuelt behov for endrede spillemodeller.

De regionale juniorseriene vil starte opp som planlagt, slik at lag uten spillere som har fylt 20 år kan komme i gang med kampaktivitet. Lag som har behov for utsettelse av kamper med bakgrunn av at spillere som har fylt 20 år ikke er kommet i gang med trening og kamp ennå, må kontakte egen region.

Kategorier
Klubbnytt Organisasjon Sport

Informasjon om Koronaviruset

OPPDATERT 13. mars 13:14

Fra og med 12. mars 2020 er all håndballaktivitet innstilt. Seriespillet er avsluttet. Alle treninger er stoppet med umiddelbar virkning.

Frist for å avholde årsmøter utsettes til 15. juni

Forebygg smitte!

Vi ber alle i håndballen om å være svært nøye med håndhygiene og andre grep for å redusere smittefaren. Les mer her!

Folkehelseinstituttet skisserer flere forholdsregler for å forebygge smitte:

 • Personer som er syke bør unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Man bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.
 • Når du hoster eller nyser bør dette gjøres i et papirlommetørklé, som deretter kastes etter bruk. Vask så hendene. Dersom du ikke har slikt lommetørklé, bør du hoste eller nyse i albukroken.
 • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig.
 • Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Dersom du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset, bør du ta kontakt med din egen fastlege på telefon for råd og avtale om undersøkelse. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117.
 • Følg med på Folkehelseinstituttet og Norges Håndballforbund sine nettsider for oppdatert informasjon.

Lenker:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-koronainfo/

Kategorier
Sport

Nye treningstider fra 9. desember 2019

Bravo har nå kjørt en prosess med gjennomgang av tildelte treningstimer i hall. Å se på treningstidene på nytt, var en del av avtalen styret inngikk med trenere som hadde trukket seg. Avtalen gikk ut på at alle trenere skulle få gi sine innspill til Sportslig utvalg (SU) i forkant av behandling for å se om det var mulig å optimalisere ytterligere.

Sportslig utvalg er bredt sammensatt iht organisasjonsplan:

 • Roar Klo/ Sportslig leder og nestleder styret
 • Robert Berger/ Styremedlem, Herrespiller og Fysioterapeut
 • Katrine Forså/ Trener og damespiller
 • Karl Petter Jarnes/ Trener og spiller på Bravo 2
 • Bengt Thoresen/ Herretrener
 • Thomas Hay/ Herrespiller og trener Allidrett
 • Stian Følstad/ Trener

I forkant av behandling i SU la vi ut på FB sidene for trenere, og ba om å få tilsendt innspill om noen hadde ønsker, i tillegg til at vi tok kontakt med enkelte som hadde ytret innspill. Innspill som ble gitt ble behandlet i SU, og tatt med i den totale vurderingen.

Som grunnlag for behandling, la SU følgende kriterier til grunn:

 • Rettferdighets- og likhetsprinsipp
 • Skadeforebygging
 • Trenerkabal
 • Utvikling
 • Total belastning på hall med antall spillere

Tilrettelegging for hospitering:

Gutter:

 • Tirsdag: G12 kan hospitere hos G14
 • Onsdag: G16 kan hospitere hos Herrer
 • Torsdag G14 kan hospitere hos G16
 • Fredag: G12 kan hospitere hos G14. G14 kan hospitere hos G16, G16 kan hospitere hos herrer.

Jenter:

 • Tirsdag: J14 kan hospitere hos J16
 • Onsdag: J12 kan hospitere hos J13
 • Torsdag J12 kan hospitere hos J13
 • Fredag: J13 kan hospitere hos J14, J10 kan hospitere med J12

SU er samstemt om at vi med vedlagte forslag innfrir langt på vei alle kriterier lagt til grunn for fastsettingen.

 • Rettferdighet/ Likhet– J16 har en halvtime mer enn G16, imidlertid har de ingen alene tid i hallen, dette veier opp for den halvtimen ekstra
 • Skadeforebygging– Klubben legger ikke til rette for overbelastning i form av lange treningsøkter hver dag, men heller tilrettelegger for flere økter fordelt på uka for de som ønsker
 • Trenerkabal- løst
 • Utvikling- Så langt som mulig med tilgjengelig tid optimalt tilrettelagt, spesielt på guttesiden.
 • Antall spillere i hall- I vedlagt ark med treningstider, er det påført antall spillere som er registrert i systemene på de ulike timene, og dere vil se at det er en relativt lik belastning.

Etter behandling i SU, har forslag vært til styrebehandling, og i trenermøte 26.11.19. Her fikk trenere som var tilstede presentert tankene fra SU for å ivareta hele klubben, og trener fikk komme med innspill. Det ble gjort en justering basert på disse innspill.

Styret mener derfor det er kjørt en bred prosess, hvor alle har fått mulighet til å gi sine innspill. Vi implementerer derfor de nye treningstidene som vedlagt, gjeldende fra mandag 9.des 2019.

 Så håper vi alle klarer  å få dette til å gå opp i hverdagen, og at vi kan ha disse tidene hele sesongen så vi kan gi alle en forutsigbarhet.

Kontaktperson er sportslig leder Roar Klo.

Reviderte treningstimer 261119 med antall spillere_

Kategorier
Sport

Nye treningstider

Som følge av endringer i antall spillere pr lag har klubben sett seg nødt til å gjøre endringer i treningstider. Et samlet sportslig utvalg og styre har sammen kommet fram til en løsning til det beste for klubben som helhet.

De nye treningstidene er gjeldende fra neste uke.

Treningsoversikt-sesong-2019-og-2020-godkjent_rev4

Kontaktperson er sportslig leder Roar Klo.

Kategorier
Klubbnytt Sport

Sportslig utvalg er på plass

Styret i Bravo har nå etablert nytt sportslig utvalg i klubben. Utvalget skal jobbe med de saker som omhandler trenere, treningstider, sportslige aktiviteter knyttet til Cup`er, utarbeide sportsplan etc.

For at utvalget skal fungere godt og jobbe med de sakene som er viktig for medlemmene ønsker vi innspill. Innspill kan sendes til bravo@bravohk.no, merk i tittelfeltet «Sportslig Utvalg», så tas innspillene inn i sportslig utvalg. Utvalget består av følgende medlemmer:

 • Sportslig leder: Roar Klo (styremedlem)
 • Utdanningskoordinator: Robert Berger (styremedlem)
 • Senior Dame: Katrine Forså
 • Ungdom 13-16 år: Karl Petter Jarnes
 • Barn 9-12 år: Stian Følstad
 • Allidrett: Thomas Hay
Kategorier
Sport

Aktivitetstilbud

Bravo Håndballklubb tilbyr allidrett for barn i 1.-3. klasse,  Funkishåndball og håndball fra 10 år og opp til Senior. Nedenfor finner du detaljert informasjon om treningsgrupper med mere.

Treningstider sesongen 2019/2020