Solidaritetsfond

Solidaritetsfondet

Solidaritetsfondet – “Idretten er for alle

Hva er dette?

Solidaritetsfond er idrettens og klubbens svar for å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet. Målet er at ingen barn/unge skal falle ut av idretten pga. familiens økonomi. Familier kan søke om å få delfinansiert / støtte til utgifter til aktivitet i klubbens regi. Det kan f.eks være: støtte til stevner, utstyr, reiser eller treningsavgift. Alle klubbene har egne retningslinjer for fondet, tilpasset bl.a. idrettens egenart og størrelse. Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltakelse, men være en mulighet for å få hjelp/støtte i en økonomisk krevende situasjon. En situasjon alle kan komme opp i. Søknader skal i utgangspunktet være individuell, og ikke fra lag internt i klubb. Støtteordningen er tillitsbasert. Når en familie søker om økonomisk bistand, er dette i utgangspunktet alltid reelt.

Solidaritetsfond er en ordning internt i Tromsøidretten. For å kunne hjelpe denne gruppen, har Bravo HK opprettet et solidaritetsfond for å tilrettelegge for barne- og ungdomsidrett.

Søknad kan sendes til klubben her!.

Gi en begrunnelse på hvorfor dere ønsker støtte og til hva dere ønsker støtte. Legg ved navn og hvilket lag vedkommende spiller på.

Søknadene behandles konfidensielt og fortløpende.


The Solidarity Fund – «Sport is for everyone»

What is this?

The Solidarity Fund is a measure by sports and clubs to counter and compensate for increasing social inequality.

The main objective of a Solidarity Fund is to ensure no children/young people drop out of sports because of the family’s financial situation. Families may apply for partial funding/financial support for expenses for activities under the auspices of the club. This may include support for competitions, equipment, travel or training fees. All clubs have their own guidelines for use of funds from its Solidarity Fund that are adapted to consider factors such as the distinctive character and size of the sport. The Solidarity Fund is not intended to full fund someone’s sports participation, but to provide an opportunity for help/support in a financially demanding situation – a situation anyone can find themselves in. Applications for support must be from an individual and not from teams within the club. The support scheme is based on trust. When a family applies for financial assistance, this is generally always based on a genuine need.

Bravo HK have established solidarity fund for the issues described. To apply send an email to the club here!.