Sportsplan

Bravo håndballklubb skal gi et moderne, lekfylt, utfordrende og spennende tilbud til utøvere, trenere, ledere, dommere og tillitsvalgte på alle nivå. Klubben skal gi et bredt, positivt og inkluderende aktivitetstilbud i nærmiljøet til barn og ungdom fra 6 år og oppover.

Sportslig plan skal være et verktøy for å:

 1. Skape et strukturert tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling.
 2. Legge rammer for aktiviteten på trening og i kamper. Den detaljerte utformingen av treningsøkter og kampledelse er opp til den enkelte trener/lagleder.
 3. Gjøre tilbudet mer likt fra år til år, uavhengig av hvem som utgjør trenere og støtteapparatet rundt det enkelte laget

1. Sportslig målsetting:

Resultatmål:

Bravo håndballklubb skal være blant de 4 ledende håndballklubbene i region Nord. Klubben skal søke å kvalifisere seg til landsdekkende serier i aldersbestemte klasser, samt delta i turneringer med de beste lagene i landet. Dette som grunnlag for å kunne etablere seg i allnorsk seriespill med seniorlag innen 2014.

Spillemessig:

Bravo håndballklubb skal stå for et spill med ekstremt høyt tempo, offensivt forsvar, fair play og en underholdende håndball med rom for ”det lille ekstra” fra enkeltspillere. Utvikling av enkeltspilleres ferdigheter prioriteres på aldersbestemte lag. Spillerne skal stimuleres til å ta ansvar for egen læring og utvikling.

Skadeforebygging:

Bravo Håndballklubb har en målsetting om null skade på utøvere – dvs. skader som medfører trenings- eller kampfravær. Dette skal gjøres ved forebyggende trening og tilpasning av trenings- og kampbelastningen allerede fra minilag.

Lokalt forankret:

Bidra til at lokale spillere får muligheten til å bli god fra nord. Utvikle spillere som kan hevde seg i et allnorsk perspektiv, enten på et fremtidig allnorsk Bravo-lag, eller for andre klubber på et høyere nivå når spillerne er ferdig med videregående skoler.

2. Generelle retningslinjer:

Lag og spillere:

Lagsammensetningen til og med J/G14 år skal ikke gjennomgående skje kun etter sportslige kriterier.  Ved tilgang av nye spillere bestemmer sportslig leder hvilket lag spilleren skal gå til. I utgangspunktet skal nye spillere gå til det laget som har minst spillere, så fremt ikke andre sosiale grunner tilsier noe annet.  Ingen spillere skal tilhøre mer enn 1 treningsgruppe, og da i den treningsgruppen de aldersmessig hører hjemme. Unntak gis av sportslig leder.  Dersom et lag av ulike grunner har for få spillere, skal dette laget få låne av det evt. andre laget i aldersgruppen. Deretter skal henvendelsen skje til alderstrinnet under. Trener på det forespurte lag bestemmer hvilke spillere som skal lånes ut. Dersom behovet strekker seg over en viss periode, skal det foregå en rullering.  Nye spillere uten håndballerfaring er velkomne. Følger eget introduksjonsopplegg i første halvdel av sesongen ved behov. Kan ikke påregne spill i seriekamper før etter 3 mnd.

Hospitering:

Spillere som er klare for å prøve seg på høyere alderstrinn, skal gis anledning til dette både i trening og kamp. Dette skal i forkant avklares med spillerens hovedtrener. Ved uenighet avklares med sportslig leder.  Dersom spillere pga. skade eller andre årsaker har problemer med å følge nivået i sin treningsgruppe, skal man så langt det er mulig lage et opplegg for ekstra trening.  Alle spillerne i klassene fra J/G14 skal gjennomgå regelkurs.

Trening og kampaktivitet:

Treningsgruppene skal i utgangspunktet bestå av max 20 spillere. På allidrett/mini/mix bør gruppene ikke være større enn 35 spillere i en treningsgruppe. I oppstarten av sesongen skal det avholdes at spillermøte der laget legger den sportslige målsettingen for sesongen både i forhold til seriespill og turneringer, med utgangspunkt i vedlegget til sportslig plan. Foreldrekontakt/lagleder og hovedtrener er ansvarlig for dette.

Deltakelse på revy og andre aktiviteter:

For spillere i barne- og ungdomsskolen skal det som hovedregel gis anledning til å delta i revyaktiviteter e.l. Hvordan dette håndteres innad i det enkelte lag mht. spilletid etc. i fraværsperioden, avklares internt før sesongstart. Det samme gjelder konsekvenser av øvrige fravær fra trening og kamp. Konsekvenser av fravær kan være redusert spilletid i påfølgende kamp, eller å måtte stå over påfølgende kamp eller kampdag/turnering. Spillere skal ikke ekskluderes fra treningsgruppen uten at dette er godkjent av sportslig leder.

Representasjon:

Det legges vekt på at klubben skal ha et ryddig forhold til regionale trenere. Evt. manglende treningsoppmøte/treningsinnsats og skader rapporteres til vedkommende regionale trener. Klubben kan i gitte tilfeller også nekte spillere å reise på regionale samlinger/tiltak med henvisning til klubben sin egenandel. Dette skjer i så fall etter endelig vurdering av sportslig leder. Ved treningsfravær i forbindelse med revy etc, i forbindelse med representasjon, så legges treningsinnsats i forkant til grunn. I tillegg skal det i samarbeid med lagets trener, evt. sone/regiontrener, legges opp til et egentreningsopplegg i den aktuelle perioden, inkludert enkelte treninger med laget eller andre lag i klubben.

Framferd:

Klubbens spillere, trenere og ledere skal representere klubben positivt overfor dommere, motstandere, arrangører og publikum. I tilfeller av voldsbruk eller ekstremt utidig språkbruk i forbindelse med trening eller kamp, så skal spilleren/lederen automatisk stå over neste kampdag eller turnering. Ingen spillere eller trenere skal føle seg truet fysisk eller verbalt. Utfrysing/mobbing skal ikke forekomme i forbindelse med aktiviteter i regi av Bravo HK. I kamper der laget enten leder eller ligger under med så mange mål at resultatet er ”gitt”, skal spillere med generelt lite spilletid prioriteres. Brudd på disse retningslinjene rapporteres til styrets leder eller sportslig leder. Disse vurderer også videre oppfølging av uønskede hendelser. Disse temaene skal også være fast på dagsorden på foreldre- og spillermøter.

Målvakter:

Det skal utarbeides et eget opplegg for rekruttering og utvikling av målvakter. Forslagsvis felles keepertilbud fra J/G14 og eldre. 1-2 ganger i måneden samles keeperne til en 2-timersøkt der det jobbes med tekniske/taktiske/fysiske/mentale elementer rettet mot keeperne. Til J/G 13 skal alle spillere som ønsker det få prøve seg som målvakter under trening og kamp.

Allidrett:

Det er et eget opplegg for allidrett, som skal sikre god rekruttering og et godt breddetilbud for både gutter og jenter fra 5 år. Jfr. vedlegg.

3. Støttefunksjoner

Støtteapparat:

 • Trener (Evt. Trenerassistent) – oppgaver iht. inngått kontrakt.
 • Oppmann/lagdere:  Velges på foreldremøte i forkant av sesong. Se organisasjonsplan for oppgaver og instruks
 • Foreldrekontakt med vara:  Velges på foreldremøte i forkant av sesong. Se organisasjonsplan for oppgaver og instruks.

Ingen lag blir oppmeldt til seriespill eller turneringer før dette er på plass.

Informasjon:

Informasjon om aktiviteter skal gis skriftlig. Det er et lederansvar at all informasjon kommer ut til alle spillerne, også de som ikke er tilstede. Spillermøter som omhandler sportslige og sosiale forhold i gruppa skal annonseres i god tid på forhånd. Foreldre som ønsker det gis anledning til å delta på slike spillermøter fram til spilleren er myndig. Det skal holdes minimum 2 foreldremøter i året for aldersklassene 5 – 16 år.

Spillerutvalg:

Alle lag fra J/G14 og oppover skal ha et spillerutvalg bestående av 3 spillere som er valgt av spillerne selv etter skriftlig avstemning. Spillerutvalget kan ta opp saker som går på det sportslige og sosiale i spillergruppa. Spillerutvalget kan ta opp saker med trener, foreldrekontakt eller sportslig leder.

Trenere, dommere og ledere:

Bravo Håndballklubb skal – gjennom systematisk opplæring og oppfølging – utvikle og ta vare på godt motiverte, godt skolerte og fornøyde trenere, dommere og ledere. I tillegg til håndballfaglig kompetanse skal det også legges til rette for utvikling innenfor kommunikasjon/motivasjon og ledelse. Se organisasjonsplan for oppgaver og instrukser.

Under kampavvikling skal trenere/lagleder utøve fair play fra benken.  Det legges vekt på å rekruttere kvinnelige trenere, dommere og ledere.

Foreldre:

Bravo Håndballklubb skal skape et miljø for engasjerte foreldre og gi alle en trygghet for at deres barn/ungdom er en del av et positivt miljø, som gir alle utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Klubben skal gi et årlig tilbud om innføring i håndball og foreldrevett.

4. Oversikt over opplegg for de enkelte alderstrinn

Treningsmengde i hall må tilpasses i forhold til tilgang på halltid.

Årsklasse, aktivitet og mengde

5 – 7 år

Allidrett. Balltilvenning gjennom lekbetonte øvelser Grunnleggende bevegelsestrening og grunnleggende innføring i håndballspillet. I tillegg aktiviteter innenfor basket, fotball, innebandy etc.
Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet.
Lekbetont småspill som skal styrke samspill og samhandling.
1 x 60 min.

8– 10 år

Grunnleggende bevegelsestrening. Ballbehandling, ballek og småspill for bedring av ballteknikk, spesielt kast og mottak.
Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet. Småspill som skal styrke samspill og samhandling.
2 x 60 min.

11 – 12 år

Videreføring av ballbehandling for å øke tekniske ferdigheter, finter og skudd. Introdusere spillsituasjoner som inneholder valgmuligheter for enkeltspillere.
Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet. Småspill som skal styrke samspill og samhandling.
2 x 60 min
Ferdig oppvarmet til halløkt.

13 – 14 år

Fortsatt stor vekt på ballteknisk trening – finter og skudd. Økende innslag av spillsituasjoner for å utvikle spilleforståelse – treffe riktige valg i gitte situasjoner. Grunnleggende fysisk ressurstrening gis økt vekt.
Introdusere mental trening “ Best når det gjelder”
Automatisering av teknikk.
2 x 60min
1 x 45 min ressurs.
Ferdig oppvarmet til halløkt.

15 – 16 år

Fortsatt stor vekt på ballteknisk trening. Utvikling av skudd- og fintereportoar.
Samspill – spilleopplegg med valgsituasjoner.
3 x 60 min 1 x 60min. Ressurs.
Ferdig oppvarmet til halløkt
16 – 18 år Utvikling av spisskompetanse i de ulike spilleposisjonene. Økt grad av egentrening. Ressurstrening/skadeforebygging gis høy prioritet.

3×60 min. 2 x 90 min. ressurs.
Ferdig oppvarmet til halløkt
Senior Utvikling av samspill, spilleopplegg. Viderutvikling av avslutningsteknikker, målvaktsspill.

3 x 60- 90 min min. 3 x 60 min.ressurs
Ferdig oppvarmet til halløkt

Aldersgruppen 5-7 år Allidrett/Mini

 • Aktivitetsperiode 01.09 – 15.05
 • 1 økt pr. uke a 60 min.
 • Oppmøte 5 min. før trening, samt 10 min. etter trening til uttøyning og informasjon.
 • Det legges opp til varierte og lekbetonte aktiviteter innefor ballspill, bl.a. håndball, fotball, landhockey m.v.
 • Alle 5-7 åringer ved Reinen, Tromsdalen, Lunheim og Kroken skole inviteres til Håndballskole i oktober hvert år.

Kamptilbud:  Det gjennomføres 2-4 aktivitetsdager med minihåndball i løpet av sesongen i regi av Bravo HK. I tillegg deltar gruppen på minihåndballdelen i Høstcup og Nyttårsturneringa. Klubben betaler for ei lokal fotball eller basket turnering om foreldre organiserer i sesongen.

Når det er handball på trening er dette fokus:

 • Treningen skal være en introduksjon til grunnleggende ballbehandling.
 • Varierte og lekbetonte øvelser der hver spiller har sin ball, 2 og 2 deler en ball og øvelser der flere deler på en ball.
 • Innen denne aldersgruppen skal alle spillerne få prøve seg på alle posisjoner, inkludert målvakt. Ingen faste målvakter.
 • Lik spilletid. Ingen topping av lag.

Følgende ferdigheter skal introduseres:

 • Grunnskudd
 • Hoppskudd
 • Kantskudd
 • Kast og mottak

Målsetting:  Tilvekst større enn frafall.

Aldersgruppen 8-10 år Mix

 • Aktivitetsperiode 01.09. – 15.05
 • 2 økter pr. uke a 60 min,.
 • Oppmøte 10 min. før trening, samt 10 min. etter trening til uttøyning og informasjon.
 • Treningen skal være allsidig, lekbetont og variert. Grunnleggende bevegelsestrening med og uten ball, og grunnleggende ballbehandling (kast og mottak)
 • Treningen skal bygge videre på innlærte ferdigheter, samt ivareta nye deltakere uten erfaring.

Kamptilbud: Lik spilletid. Ingen topping av lag. I utgangspunktet rene gutte og jentelag.

Følgende nye ferdigheter skal introduseres:

 • Venstre – høyre finte
 • Kast og mottak i fart.
 • Grunnleggende fallteknikk
 • Spill på hel bane – dybde og bredde.
 • Mann mot mann.
 • Spilltrening skal utgjøre max 40 % av treningsøkta.

Kamptilbud:  Påmeldes seriespill i 10 årsklassen. Det gjennomføres 2-5 aktivitetsdager med håndball i løpet av sesongen i regi av Bravo HK. I tillegg deltar gruppen på mixdelen i Høstcup , Nytttårsturneringa, samt 1 reiseturnering i løpet av sesongen. (Harstad, Ankenes, Alta)

Målsetting:  Tilvekst større enn frafall.

Aldersgruppen 11-12 år J/G 12 (evt J/G11)

 • Aktivitetsperiode 15.08. – 20.06
 • 2 økter pr. uke a 60 min.
 • Oppmøte 30 min. før trening, samt 10 min. etter trening til uttøyning og informasjon.
 • På barmark legges det inn en løpetur på ca. 2 km som oppvarming/kondisjonstrening.
 • Treningen skal være allsidig, lekbetont og variert.
 • Grunnleggende bevegelsestrening med og uten ball, og grunnleggende ballbehandling (kast og mottak)
 • Treningen skal bygge videre på innlærte ferdigheter, samt ivareta nye deltakere uten erfaring.

Følgende nye ferdigheter skal introduseres:

 • Øve seg på å ta imot nye spillere på en positiv måte, og akseptere medspillernes sterke og svake sider.
 • Ulike pasningstyper, Pådrag og viderespill, Pasninger i høyt tempo
 • Variasjon i utførelse og skuddplassering.
 • 7 – meterskast
 • Linjeskudd
 • Høyre – venstre finte, Piruett
 • Stegskudd
 • Sperrer av linjespiller.
 • Enkle kombinasjoner mellom 2 spillere.
 • Introdusere Polakk, Tsjekker og Russer (J/G 12 år)
 • Målvakter skal trene på grunnstilling, forflytning og bevegelighet.
 • Balansebrett for forebygging/styrking av kne- og ankelledd.
 • Allsidig ressurstrening. Mage, rygg, spenst, styrke. Løpsteknikk.

Kamptilbud:  Delta i seriespill. Delta i Høstcup og Nyttårsturneringa, samt 1 reiseturneringer i løpet av sesongen dekket av klubben. (Skjervøy, Harstad, Alta, Bardu, Narvik, Bodø). Det skal settes opp et opplegg som sikrer at alle spillere får spille et minimum. Om nødvendig kan det på forhånd avtales 1 turnering pr. sesong der det er hovedfokus på resultat, samt evt. sonesluttspill.

Målsetting:  Opprettholde 3 jentelag og 2 guttelag.

Aldersgruppen 13-14 år J/G 14

 • Aktivitetsperiode 15.08. – 20/6
 • 2 økter pr. uke a 60. samt 1 økt pr. uke med ressurstrening/teknisk trening
 • Oppmøte 30 min. før trening, samt 10 min. etter trening til uttøyning og informasjon.
 • Før halltrening legges det inn en løpetur på ca. 3 km som oppvarming/ kondisjonstrening.
 • Det legges hovedvekt på teknisk trening hvor ballbehandling og kastteknikk i tempo og med stor bevegelse er prioritert.

Følgende nye ferdigheter skal introduseres:

 • Ulike pasningstyper med økende tempo og motstand.
 • Skudd, variere tidlig/sein avlevering, vente ut målvakt, trikkskudd fra kant.
 • Sats på ulike bein
 • Overslagsfinte
 • Russer, Tsjekker, Polakk, kantovergang, krysninger og overgang fra back/midtback.
 • Opprulling
 • Øve på valgsituasjoner.
 • Enkle løpsmønster i kontringsfasen.
 • Skuddblokkeringer
 • Mann mot mann.
 • Målvakter skal trene spesielt på skudd fra side- og kantsektor samt starte angrepene. Åpne/tette luker
 • Allsidig ressurstrening/skadeforebyggende trening. Introdusere fysisk testing og mental trening.
 • Skal delta på regelkurs.

Nye spillere uten håndballerfaring er velkomne. Følger eget introduksjonsopplegg i første halvdel av sesongen. Kan ikke påregne spill i seriekamper før etter 3 mnd.

Kamptilbud:  Delta i seriespill. Delta i i Ishavsturnering og Nyttårsturneringa, samt 1 reiseturneringer i løpet av sesongen dekt av klubben. Delta i 1 turnering sørpå/utlandet i løpet av sesongen (Skjervøy, Harstad, Alta, Bardu, Narvik, Bodø). Alle spillere skal få spille fra start i minimum 1 seriekamp i løpet av sesongen. Det skal ikke foretas gjennomgående topping av lag. Om nødvendig kan det på forhånd avtales 1 turnering pr. sesong der det er hovedfokus på resultat, samt evt. sluttspill.

Målsetting:  Opprettholde 2 jentelag og 1 guttelag. Kvalifisert til regionmesterskap J13 og J/G 14 år.

Aldersgruppen 15-16 år J/G 16

 • Aktivitetsperiode 01.08. – 20.06.
 • 3 økter pr. uke a 60 samt 1 økt pr. uke med ressurstrening.
 • Oppmøte 30 min. før trening, samt 10 min. etter trening til uttøyning og informasjon.
 • Før halløkt legges det inn en løpetur på ca. 4 km som oppvarming/ kondisjonstrening.
 • Egentreningsprogram i sommerperioden. 2-3 økter med ressurstrening i perioden fra 01. mai..
 • Videreutvikle tekniske ferdigheter. Trening i spill på minst 2 ulike spilleposisjoner. Utarbeide årsplan og periodeplaner i samarbeid med J/G 18 og seniorlagene. Alle skal spille både forsvar og angrep, slik at ikke utviklingen forskyves på et for tidlig stadium.

Følgende nye ferdigheter skal introduseres:

 • Effektivisere treningsgjennomføringen ved bl.a. orientering til spillerne før økta starter.
 • Fysisk testing og mental trening.
 • Kombinasjon skole/trening
 • Kosthold, søvn, hvile.
 • Metoder for konfliktløsning.
 • Spillermøter med teori.
 • Samhandlingsmønster i alle spillefaser.
 • Samarbeid forsvar/målvakt.

Kamptilbud:  Delta i det seriespillet. Delta i landsdekkende serie Jenter 16 evt. Gutter 16 år. Delta i Ishavsturnering og Nyttårsturneringa, samt 2 reiseturneringer i løpet av sesongen (Bodø, Skjervøy, Kiruna, Harstad, Alta, Bardu). Delta i 1 turnering sørpå/utlandet i løpet av sesongen.

Målsetting:  Opprettholde 1 jentelag og 1 guttelag. Kvalifisert til regionmesterskap J/G16. Min. 2 spillere av hvert kjønn på hvert regionlag. Kvalifisere til nasjonal serie J/G 16 hvert 2. år.

Aldersgruppen 17-18 år J/G 18

 • Aktivitetsperiode 25/7 – 20.06.
 • 5 økter i uken + 1 egentrening i oppkjøringen, 20. april – 20. juni/25. juli – 1. september. 2 i hall, 2 ressurs/alternativ trening, 1-2 styrke/egentrening.
 • I sesongen: 3 økter i hall, I tillegg 1 ressursøkt og 1 styrkeøkt. Ressurs/styrke som morraøkt.

Følgende ferdigheter skal videreutvikles:

 • Fysisk testing og mental trening.
 • Bevisst kombinasjon skole/trening, Kosthold, søvn, hvile.
 • Fysisk trening
 • Metoder for konfliktløsning.
 • Spillermøter med teori.
 • Samhandlingsmønster i alle spillefaser.
 • Samarbeid forsvar/målvakt.
 • Egentrening basert på spesielle fokusområder.
 • Fokus på total belastning for de som spiler senior og evt. idrettslinje i tillegg.

Kamptilbud: Regional serie J/G18. 1 turnering i Sørover i Norge/utlandet pr. sesong. 2 turneringer i Nord-Norge i løpet av sesongen. Delta på seniorkamper i samsvar med den enkeltes mentale og fysiske utvikling. Sparserien J/G 18 ut fra forutsetninger. Opprettholde størst mulig bredde på J/G 18 – De beste får ekstra tilbud på seniornivå.

Målsetting:  Minimum 2 spillere av hvert kjønn på landslag Nord. Hvert 3 år kvalifiseres til Sparserien J/G18. Blant de 2 beste i regional serie. Utvikle min. 2 spillere som er klare for senior.

Senior Kvinner og Menn

 • 5 økter i uken + 1 egentrening i oppkjøringen, 20. april – 20. juni/25. juli – 1. september. 2 i hall, 2 ressurs/alternativ trening, 1-2 styrke/egentrening.
 • I sesongen: 3 økter i hall, I tillegg 1 ressursøkt og 1 styrkeøkt. Ressurs/styrke.

Følgende ferdigheter skal videreutvikles

 • Fysisk testing og mental trening.
 • Egentrening tilrettelagt den enkeltes behov basert på felles synspunkter.
 • Fokus på total belastning for de som spiler senior og evt. idrettslinje i tillegg.
 • Fysisk trening – være best trent på det nivået laget befinner seg!
 • Bevisst kombinasjon skole/trening, Kosthold, søvn, hvile.
 • Tilrettelegging økonomisk der man er i posisjon til allnorsk satsing. Mål om å
 • Unngå kostnader/egenandeler i første rekke, samtidig bidra på dugnader/håndballskole.
 • Metoder for konfliktløsning.
 • Spillermøter med teori.
 • Spillestil basert på spillerstall – forankres ned til og med J/G16. Ønske om offensivt/aggressivt forsvar og hurtig offensivt spill.
 • Samhandlingsmønster i alle spillefaser.
 • Spesialtrening for de ulike spilleposisjonene
 • Samarbeid forsvar/målvakt.

Spillere som er motivert til å trene iht. opplegget, og som vurderes kvalifisert skal prioriteres.

Kamptilbud:  Regional serie 2. divisjon + evt. B-lag i 3. divisjon. Tjuvstarten. Min. 2 turneringer med motstand på allnorsk nivå i sesonger med kvalik-ambisjoner.

Målsetting :  Kvinner senior: Spille kvalifisering til 1. divisjon våren 2013. Menn senior: Spille kvalifisering til 1. divisjon våren 2013

Ny sportsplan er justert 17.09.12 ut fra utgave skrevet 26.02.09/oddh.