Dugnad

Flaskeinnsamling

Klubben gjennomfører tre flaskeinnsamlinger i sesongen – fra september til juni. Dugnadsansvarlig klubb bestiller sekker og hvert lag får utdelt en sekk pr spiller. Sekker hentes av foreldrekontakt/dugnadsansvarlig etter avtale. Sekkene leveres i Tromsdalshallen til avtalt tidspunkt. Foreldrekontakt/dugnadsansvarlig lag tar i mot sekkene fra sitt lag. Klubben har avtale med Infinitum som henter sekkene med flasker og panter disse på vegne på av klubben.

Amfi Pyramiden Høstcup

Amfi Pyramiden Høstcup er Bravo HK sin egen turnering. Her må alle frivillige sette av hele helga for å bidra.

Arrangement hjemmekamper

Hvet lag må påregne at de må avvikle 1-2 kamparrangementer per sesong. Primært er dette kafédrift, baking, rydding av hall og kampvert.

Lagsdugnader

Det er mulig å søke om lagsdugnader til inntekt for å reise på selvkostturnering eller for å samle inn penger til andre sosiale lagsaktiviteter.

Før lagsdugnad

Alle lagsdugnader skal være godkjent av klubb før planlegging. Dette for å sikre at dugnad ikke går i mot eksisterende sponsoravtaler eller andre eksklusive avtaler klubben har. Innmelding av dugnader gjøres til bravo@bravohk.no i god tid og senest 14 dager før gjennomføring.

Etter lagsdugnad

All inntjening på lagsdugnad skal betales inn til klubben. 80% av overskuddet går til laget og 20% går til klubben. Av disse 20% er 5% øremerket til solidaritetsfondet. Hele summen skal innbetales til klubbens kontonummer. Skjema for lagsdugnad skal sendes inn til bravo@bravohk.no.

Presisering disponering av midler

Alle inntekter skal betales inn til klubbens konto. Som hovedregel skal alle utbetalinger knyttet til lagsdugnader betales direkte ut fra klubbens konto, eksempelvis bestilling av flybilletter, faktura knyttet til kjøp av produkter for videresalg mm. Dersom det ikke er mulig med faktura kan klubben refundere beløp mot kvittering. Alle bilag knyttet til lagsdugnader skal sendes til bravo@bravohk.no slik at de blir lagt ved i årsregnskapet til klubben.